Chúi-tháng Chiàn-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

水桶 (Chúi-tháng)戰爭 (Chiàn-cheng) ()1325 () (ê) ()城市國 (siâⁿ-chhī-kok)Bologna (kap)Modena (chi) (kan) (ūi)兵仔 (peng-á)頭宅 (thâu-the̍h)古井 (kó͘-chéⁿ)水桶 (soah) (lâi)引起 (ín-khí) (chi̍t) (kái)戰事 (chiàn-sū) ()三百東 (saⁿ-pah-tang) (gōa)Guelfo (phài)佮Ghibellino派相爭 (saⁿ-cheⁿ)的一部分 (pō͘-hūn)

戰爭的唯一 (î-it)一改戰鬥 (chiàn-tò͘)Zappolino戰鬥。引起戰爭的水桶綴尾 (tè-bé)予人保存 (pó-chûn) ()Modena (kàu)職媽 (chit-má)