Chiàn-tò͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
除了 (Tû-liáu) (chí)戰爭 (chiàn-cheng) (ê)單位 (tan-ūi)戰鬥 (chiàn-tò͘)" ()个人 (kò-jîn) (kap) (sió)團體 (thoân-thé) (chi) (kan) (kok) (khoán)相爭 (saⁿ-cheⁿ).

戰鬥 ( (eng)battle; (ji̍t)戦闘) (ia̍h)戰鬥 (chiàn-tàu) ()後上 (hō͘-siōng)對立 (tùi-li̍p) (kiam) (ū)組織 (cho͘-chit)軍隊 (kun-tūi)之間的單獨 (tan-to̍k) (chi̍t) (kái)年紲 (liân-sòa)燒刣 (sio-thâi)歷史 (Le̍k-sú)文書 (bûn-su) (só͘) (kóng)的戰鬥定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)代誌 (tāi-chì)了後 (liáu-āu)整理 (chéng-lí)概念 (khài-liām)。一改的戰鬥有一定 (it-tēng)範圍 (hoān-ûi)時間 (sî-kan)戰爭戰役 (chiàn-e̍k) (military campaign) 定定是 (chē) (pái)戰鬥的組合 (cho͘-ha̍p)

用語 (Iōng-gí)[edit]

(Ēng) (chò)戰爭單為 (tan-ūi)意思 (ì-sù)的 "戰鬥," 會當 (ē-tàng)講是西洋 (Se-iûⁿ)或者 (he̍k-chiá)近代 (kīn-tāi)軍事 (kun-sū)觀念 (koan-liām)古早 (kó͘-chá)漢文 (Hàn-bûn)一般 (it-poaⁿ)干焦 (kan-ta)講 "某某 (bó͘-bó͘) (chiàn)" 或者日文 (Ji̍t-bûn) (tiāⁿ) () "合戰 (ha̍p-chiàn)" (合戰); (khah)近代 (ē)講 "戰役" 抑是 (a̍h-sī) "會戰 (hōe-chiàn)." 總是 (Chóng-sī) (chia)的用語 (lóng)毋是 (m̄-sī)嚴格 (giâm-keh)表示 (piáu-sī)單純 (tan-sûn)一擺戰鬥的意思。

戰鬥的形款 (hêng-khoán)[edit]

一改戰鬥的重要生 (tiōng-iàu-seng)決定性 (koat-tēng-sèng) (chham)傷亡 (siong-bông)參與 (chham-ú)規模 (kui-bô͘) () ()一定的關係 (koan-hē)有的 (ū-ê)戰鬥軍事 (siōng)是小衝突 (chhiong-tu̍t)毋過 (m̄-koh) (tùi)政治 (chèng-tī) (chin) (tōa)影響 (éng-hióng)譬喻 (phì-jū)國王 (kok-ông)予人刣死 (thâi--sí); 抑有的戰鬥造成 (chō-sêng)大量 (tōa-liōng)死亡 (sí-bông),毋過對歷史無啥物 (siáⁿ-mi̍h)活中性 (koat-tèng-sèng)的影響。有一款戰鬥,嘛定予人 (chheng)做是屠殺 (tô͘-sat) (massacre),因為 (in-ūi)其中 (kî-tiong) (pêng)勢力 (sè-le̍k)無啥物對抗 (tùi-khòng)武力 (bú-le̍k)[1]

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Tony Jaques (2007). "What is a battle?". Dictionary of Battles and Sieges: A Guide都8,500 Battles from Antiquity through the Twenty-first Century. Greenwood Press. ISBN 978-0313335365. 

相關 (Siong-koan)[edit]