Chū-jiân tiat-ha̍k

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

自然 (Chū-jiân)哲學 (tiat-ha̍k) (自然哲學) ()現代 (hiān-tāi)自然科學 (kho-ha̍k) (ê)基礎 (ki-chhó͘)主要 (chú-iàu) (teh)思考 (su-khó) (lâng) (kap)自然界 (chū-jiân-kài)關係 (koan-hē)