Chhiū-nâ

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
森林。

樹林 (Chhiū-nâ) (樹林),抑是 (ia̍h-sī)森林 (sim-lîm) (森林), () (chi̍t) (ê) (ū) (ko)密度 (bi̍t-tō͘)樹仔 (chhiū-á)分佈 (hūn-pò͘) (ê)所在 (só͘-chāi)