Su-chhut

From Lohankhapedia
(Redirected from Chhut-kháu)
Jump to navigation Jump to search
"出口 (Chhut-kháu)" (ia̍h) (ū)門口 (mn̂g-kháu) (ê)意思 (ì-sù).

出口[1],抑輸出 (su-chhut) () (chí) (hiòng)國家 (kok-ka) (téng)管轄領 (koán-hat-niá) (jurisdiction) 外部 (gōa-pō͘) (sàng) (chhut)財貨 (châi-hòe) (kap)服務 (ho̍k-bū)

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. Ogawa Naoyosi, pian. (1931). "出口". Tai-Nichi Dai Jiten 臺日大辭典 [台日大辭典] (ēng Ji̍t-pún-gí). 

相關 (Siong-koan)[edit]

連結 (Liân-kiat)[edit]