Chhut-pán

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

出版 (Chhut-pán) (出版) () ()作品 (chok-phín)透過 (thàu-kòe)任何 (jīm-hô)方式 (hong-sek)發表 (hoat-piáu) (發表) (ê) (chi̍t) (chióng)行為 (hêng-uî)