Craig Venter

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Craig Venter

John Craig Venter (1946年 10月14日 出世 ) ()美國 (Bí-kok) (ê)生物學家 (seng-bu̍t-ha̍k-ka)企業家 (khì-gia̍p-ka) (I)公司 (kong-si)Celera Genomics創辦人 (chhòng-pān-jîn),是私人 (su-jîn)人類 (jîn-lūi)基因體 (ki-in-thé) (genome) 定序 (tēng-sū) (sequencing) 計畫 (kè-oē)主導者 (chú-tō-chiá)。伊後來 (āu-lâi) ()主持 (chú-chhî)合成 (ha̍p-sêng)生物學 (seng-bu̍t-ha̍k)研究 (gián-kiù)