Douglas MacArthur

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Douglas MacArthur (1964 ()4 (goe̍h)5 ji̍t – 1880年1月26 (ji̍t)) ()美國 (Bí-kok) (ê)五星 (gō͘-chheⁿ)將軍 (chiong-kun) (kiam)飛入賓 (Hui-li̍p-pin)陸軍 (Lio̍k-kun)戰場 (Chiàn-tiûⁿ)元帥 (Goân-sòe) (Field Marshal)。 (I)是1930年代 (nî-tāi)美國陸軍參謀 (Chham-bô͘)總長 (Chóng-tiúⁿ) (Chief of Staff), () ()太平洋 (Thài-pêng-iûⁿ)戰爭 (Chiàn-cheng)當中 (tang-tiong) (chin)活顯 (oa̍h-hiáⁿ)