Goân-sek

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

原色 (Goân-sek) ( (eng)primary colors) () (chi̍t) (thò)色素 (sek-sò͘) (colorant) (ia̍h)色光 (sek-kng) (in)會當 (ē-tàng)相合 (sio-ha̍p) (chiàu)佔額 (chiàm-gia̍h) (ê)變化 (piàn-hòa) (lām) (chhut) (phìⁿ)色或 (sek-he̍k) (gamut)。