Goân-tiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
大元
大元
ᠳᠠᠶᠠᠩ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠦᠯᠦᠰ
1271 年–1368 年
元朝的版圖。
元朝的版圖。
首都 Khanbaliq (北京)
上都 (熱天首都)
政府 君主制
歷史  
• 建立
1271 年
• 崩壞
1368 年
以曾國家
以後國家
蒙古帝國
南宋
北原
明朝
Phagmodrupa王朝
今肅佇  中國
 蒙古
 北韓
 露西亞

大元 (Tāi-goân) (大元蒙古語 (Bông-kó͘-gí): ᠶᠡᠭᠡ
ᠶᠤᠸᠠᠨ
ᠤᠯᠤᠰ
Их Юань Улс), () (ū) (kóng)元朝 (Goân-tiâu) (元朝),胡元 (Ô͘-goân) (胡元) (ia̍h)蒙元 (Bông-goân) (蒙元), () ()1271 () (kàu)1368年統治 (thóng-tī)差不多 (chha-put-to)現此時 (hiān-chhú-sî)中國 (Tiong-kok)區域 (khu-he̍k) (ê)帝國 (tè-kok) (I)宋朝 (Sòng-tiâu)後壁 (āu-piah),佇明朝 (Bêng-tiâu)以前 (í-chêng)。元朝的蒙古語國名 (kok-miâ)Dayan Yeke Mongɣul Ulus (蒙古語: ᠳᠠᠶᠠᠩ
ᠶᠡᠬᠡ
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ
ᠦᠯᠦᠰ
Даян Их Монгол Улс), chiàu jī-bīn意思 (ì-sù)是 "大元 (Tāi)蒙古國 (Bông-kó͘-kok)"。其中 (Kî-tiong) "Dayan" 果能 (kó-lêng)漢語 (Hàn-gí) "大元" (大元) 的音譯 (im-e̍k)己名 (kī-miâ)來源 (lâi-goân)易經 (E̍k-keng)內面 (lāi-bīn)的 "大 (chai)乾元 (khiân-goân)" (大哉乾元); 嘛有果能是 "青色 (Chheⁿ-sek)蒙古 (Bông-kó͘)" 的意思[1]

(Chiah)王朝 (ông-tiâu)蒙古族 (Bông-kó͘-cho̍k)蒙古帝國滅亡 (bia̍t-bông)中國以後 (í-hāu)建立的 (kiàn-li̍p--ê)。 1368年, (hō͘) (Bêng)太祖 (Thài-chó͘) (phài) (lâng) (jiok) (tńg)漠北 (Bô͘-pak)

參考 (Chham-khó)[edit]

  1. Б。 Сумъяабаатар: Юань гэдэг нэрний учир.[1]

(Koh) (khoàⁿ)[edit]