Google Maps

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Google Maps ()Google公司 (kong-si) (ê)網頁 (bāng-ia̍h)地圖 (tē-tô͘)服務 (ho̍k-bū)主要 (chú-iàu)功能 (kong-lêng) (ū)衛星上 (ōe-chheⁿ-siōng)低路 (kē-lō͘)地圖,地形 (tē-hêng)地圖,交通 (kau-thong)狀況 (chōng-hóng) (kiam)路線 (lō͘-sòaⁿ)叉詢 (chha-sûn) (koh)地面 (tē-bīn)簡式 (kéng-sek)Street View功能。

相關 (Siong-koan)[edit]