Hà Tiên Séng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
下Tiên

()Tiên (漢字 (Hàn-jī): 河仙,Hô-sian) ()越南 (Oa̍t-lâm)原來 (goân-lâi) (ê) (chi̍t) (ê) (séng)1832 ()建立 (kiàn-li̍p)1956年廢除 (hùi-tû)府成 (Hú-siâⁿ) (tiàm) ()下Tiên

(Chia)省原來是Kampuchea的一部分 (pō͘-hūn)Khmer () (kiò) (chò)Peam (ព឵ម), ()中國 (Tiong-kok) (lâi)雷州人 (Lûi-chiu-lâng) (Bo̍h) (Kiú)管理 (koán-lí)1708年莫九叛亂 (poān-loān)投行 (tâu-hâng)越南的Nguyễn (Chú), Peam改名 (kái-miâ)叫做下Tiên trấn。下Tiên佇泰國 (Thài-kok)文憲 (bûn-hiàn)叫做Mueang Phutthaimat (泰國語: เมืองพุทไธมาศ),頭人 (thâu-lâng)叫做Phraya Rachasethi (พระยาราชาเศรษฐี) (ia̍h)Chao Mueang Phutthaimat

下Tiên trấn的頭人[edit]