Éng

From Lohankhapedia
(Redirected from Hái-éng)
Jump to navigation Jump to search

(Éng) (湧),風湧 (hong-éng) (風湧) (ia̍h)海湧 (hái-éng) (海湧), () (hái) (ô͘) (thâm)等等 (téng-téng)所在 (só͘-chāi) (chúi)受著 (siū-tio̍h)外力 (goā-la̍t)所引起 (só͘-ín-khí) (ê)這種 (chit-chióng)現象 (hiān-siōng) (Hong)其中 (kî-tiong) (kài)主要的 (chú-iàu-ê)因素 (in-sò͘)。風的強度 (kiông-tō͘)初的 (chhe-ê)範圍 (hoān-ûi) (kah) (chhe)外久 (goā-kú) (lóng)話有 (oē-ū)無仝的 (bô-kâng-ê)湧。相倚 (Sio-oá)兩牙 (nn̄g-gê)界拳 (kài-koân)兩點 (nn̄g-tiám)距離 (kū-lî)外傳 (goā-tn̂g)一芽 (chi̍t-gê)湧的蓋過點 (kài-kè-tiám) (kap) (i)界權點 (kài-koân-tiám)的距離是外權 (goā-koân),湧移徙 (î-soá)速度 (sok-tō͘)緊慢 (kín-bān)風向 (hong-hiòng),湧是 (siū)審物 (sím-mi̍h)外力 (lâi)豈知的 (khí-tì--ê),等等是了解 (líau-kái)湧的相關 (siong-koan)基本 (ki-pún)智識 (tì-sek)

tóng-àn:Haieng1.jpg
貓悲巴的海湧。

水面 (Chúi-bīn)同時 (tông-sî)受著無仝 (bô-kâng)風向,無仝力量 (le̍k-liōng)的風 (teh) (chhe)致使 (tì-sú) (lán) (só͘)看著 (khoàⁿ-tio̍h)的水面是各種 (kok-chióng)形體的 (hêng-thé-ê)湧所綜合 (chong-ha̍p)起來的 (khí-lâi--ê)結果 (kiat-kó): (ū)貓悲巴 (niau-pi-pa)的水面。自按呢 (Chū-án-ne) ()畫棟 (oē-tàng) () (khoàⁿ)無仝的 (bô-kâng--ê)水面來了解 (liáu-kái)現象,來推測 (thui-chhek)未來 (bī-lâi)海呢 (hái-nih)變化 (piàn-hoà)

()爾長 (jú-tn̂g),速度愈緊 (jú-kín)。湧若女權 (jú-koân)蓋權點 (kài-koân-tiám)的湧若是 (nā-sī)接載 (chih-chài)未調 (boē-tiâu),湧着衛 (tio̍h-oē)破去 (phoà-khì)後懶 (hō͘-lán)看著白沫 (pe̍h-phe̍h)。海湧 ()外海 (goā-hái) (koáⁿ)一排 (chi̍t-pâi) (koh)一排的湧 (hiòng)海岸 (hái-hoāⁿ)溢價來 (ek-kè--lâi) (chiūⁿ) (hoāⁿ)了後 (liáu-āu),湧 (phoà)消失無蹤 (siau-sit-bû-chong)事實尚 (Sū-si̍t-siōng) (i) () (pun) (chhut)兩股 (nn̄g-kó͘)拖力 (thoa-la̍t)足強 (chiok-kiông)水流 (chúi-lâu)一股 (chi̍t-kó͘) (sūn)海坪 (hái-phiâⁿ)斜度 (chhiâ-tō͘) (kiâⁿ)海底 (hái-tóe) (kah)一股離岸 (lî-hoāⁿ)的水流來快速 (khoài-sok)流出 (lâu-chhut)大海 (toā-hái) (Che)深度 (chhim-tō͘)安全 (an-choân)咱人 (lán-lâng)家己 (ka-kī) (o̍h)泅水 (siû-chúi)免人教 (bián-lâng-kà)真好 (chin-hó)助力 (chō͘-la̍t)環境 (khoân-kéng)毋過 (M̄-koh),若 (tùi)海坪地形 (tē-hêng)無席 (bô-se̍k)相侵 (siuⁿ-chhim)海邊 (hái-piⁿ)損水 (sńg-chúi) (lâng)發生 (hoat-seng)牛險 (giû-hiám),來失落 (sit-lo̍h)嘛是 (mā-sī) (chia)