Hōng-soaⁿ Lông-bîn Cho͘-ha̍p

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

鳳山 (Hōng-soaⁿ)農民 (Lông-bîn)組合 (Cho͘-ha̍p) (漢字 (Hàn-jī): 鳳山農民組合) ()日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi)台灣 (Tâi-oân) (ê)農民運動 (ūn-tōng)團體 (thoân-thé)建立者 (Kiàn-li̍p-chiá) (Kán) (Kiat) (kap) (N̂g)石順 (Chio̍h-sūn) (黃石順) (téng) (lâng)

組合 ()1925 ()11 (goe̍h)15 (ji̍t)成立 (sêng-li̍p),是 (ūi) (tio̍h) (beh) (Tân)中和 (Tiong-hô)新興 (Sin-heng)製糖 (Chè-thn̂g)會社 (Hoē-siā)產業 (sán-gia̍p)對抗 (tùi-khòng)彼當時 (hit-tong-sî)會社欲 (tùi)佃農 (tiān-lông) (chhiú) (tiong) (siu) (tńg)討代 (thó-tē)引起 (ín-khí)衝突 (chhiong-tu̍t)

1926年9月,組合 (hō͘)臺灣 (Tâi-oân)總督府 (Chóng-tok-hú)強制 (kiông-chè)解散 (kái-sàn)幹部 (kàn-pō͘) (hong)判刑 (phoàⁿ-hêng)

了後 (Liáu-āu),簡潔佮黃石順佮台灣其他 (kî-tha)所在 (só͘-chāi)的農民運動者 (ūn-tōng-chiá)聯合 (liân-ha̍p)成立臺灣農民組合