Habsburg

From Lohankhapedia
(Redirected from Ha-pò͘-su-pó Ông-tiâu)
Jump to navigation Jump to search
1547年Habsburg支配的所在。

Habsburg ()歐洲 (Au-chiu)一个 (chi̍t-ê)王朝 (ông-tiâu) (ia̍h)王室 (ông-sek)發源地 (hoat-gôan-tē)瑞西 (Sūi-se)統治 (thóng-tī) (kòe)西班牙 (Se-pan-gâ)奧地利 (Ò-tē-lī)葡萄牙 (Phû-tô-gâ)匈牙利 (Hiong-gê-lī)BohemiaMexicoBurgundy (chham)一寡 (chi̍t-kóa) ()現時 (hiān-sî)法國 (Hoat-kok)Italia低地國 (Kē-tē-kok)Belgien (ê) (sió)王國 (ông-kok)而且 (Jî-chhiáⁿ) (chò)1452 () (kàu)1740年 (Sèng)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)皇帝 (hông-tè)。佇16世紀 (sè-kí), Habsburg (hun)兩个 (nn̄g-ê)分支 (hun-chi)西班牙Habsburg (kap)奧地利Habsburg