Ibn al-Haytham

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Ibn al-Haytham (choân-miâ: Abū ʿAlī al-Ḥasan ibn al-Ḥasan ibn al-Haytham أبو علي، الحسن بن الحسن بن الهيثم; c. 965年 – c. 1040年) ()阿拉伯 (A-la-pek) ()Islam黃金 (N̂g-kim) ()tiā (ê) (chi̍t) (ūi)數學家 (sò͘-ha̍k-ka)天文家 (thian-bûn-ka) (kiam)物理家 (bu̍t-lí-ka) (I)特別 (te̍k-pia̍t)專門 (choan-bûn) (tùi)光學 (kng-ha̍k) (kap)是菊 (sī-kak)原理 (goân-lí)研究 (gián-kiù)。伊的重要 (tiōng-iàu)植作 (tì-chok)Kitāb al-Manāẓir ("光學 (chi) (Chheh)") 蒂瑪 (tè-bé) ()予人翻譯 (hoan-e̍k) (chò)Latin ()版本 (pán-pún)