Io̍h-bu̍t ê kìm-chí

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Tùi)藥物 (io̍h-bu̍t) (ê)禁止 (kìm-chí)主要 (chú-iàu) ()政府 (chèng-hú)經過 (keng-kòe)法律 (hoat-lu̍t) (téng)方式 (hong-sek) (kìm) (ēng)娛樂性 (ngô͘-lo̍k-sèng)的藥物 (ia̍h)其他 (kî-tha)化學 (hòa-ha̍k)物質 (bu̍t-chit)使用 (sú-iōng)

(Chiàu) (chi̍t) (kóa)法律的規定 (kui-tēng)有的 (ū-ê)藥物 ()持有 (chhî-iú)非法的 (hui-hoat--ê) () (chin) (chē)政府是特別 (te̍k-pia̍t)針對 (chiam-tùi)一定 (it-tēng)種類 (chióng-lūi) (ê)藥仔 (io̍h-á) (chò)生產 (seng-sán)分散 (pun-sòaⁿ)廣告 (kóng-kò)還未 (hoān-bē) (kap)使用等項目 (hāng-bo̍k)經過處方 (chhú-hong)系統 (hē-thóng)管制 (koán-chè)比論 (Pí-lūn)有的 (io̍h) (ū)伊先 (i-seng) (khui)處方, chiō (thang)合法 (ha̍p-hoat)持有。

有的藥物是原全 (goân-choân)予人禁止的 (kìm-chí--ê) (Chòe)普遍 (phó͘-phiàn) (siū) (tio̍h)禁止的物質包括 (pau-koat)一寡精神藥 (cheng-sîn-io̍h) (psychoactive drug)。

受禁止的藥物 (tiāⁿ)chiō是一般 (it-poaⁿ) (só͘) (kóng)毒品 (to̍k-phín)總是 (chóng-sī)若法律 ()規定著,或者 (he̍k-chiá)是特別開放 (khai-hòng) (lâng)使用的 "毒品",是無受禁止的。

相關 (Siong-koan)[edit]