Jîn-bîn Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
通世界全部的人民共和國

人民 (Jîn-bîn)共和國 (Kiōng-hô-kok) (人民共和國) 這个 (chit-ê)名號 (miâ-hō)通常 (thong-siông) ()Marx-Lenin主義 (chú-gī) (ê)政府 (chèng-hú)提來 (the̍h-lâi)形容 (hêng-iông)怹的 (in-ê)國家 (kok-ka)用語 (iōng-gú)使用 (Sú-iōng)這个用語的背後 (pòe-āu)動機 (tōng-ki)因為 (in-ūi)Marx-Lenin主義政府宣稱 (soan-chheng) (in)代表 (tāi-piáu) (tio̍h)國家 (siōng)廣大 (kóng-tāi)人民的基本 (ki-pún)利益 (lī-ek)所以 (só͘-í)社會主義 (siā-hōe-chú-gī)共和國 ()等於 (téng-î)是人民共和國。 (Chin) (chē) (chit) (lūi)的國家 (chāi)憲法 (hiàn-hoat) (téng)稱號 (chheng-hō)怹是社會主義國家 ()西洋 (se-iûⁿ), Marx-Lenin主義政府管治 (koán-tī)的國家有當時 (ū-tang-sî) ()號做 (hō-chò)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)國家或者 (he̍k-chiá)共產主義共和國。