Jîn-lūi Ûi-thoân-thé Kè-ōe

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

人類 (Jîn-lūi)遺傳體 (Ûi-thoân-thé)計畫 (Kè-ōe) (英語 (Eng-gí): Human Genome Project; HGP) () (chi̍t) (hāng)國際性 (kok-chè-sèng)科學 (kho-ha̍k)研究 (gián-kiù)計畫,目的 (bo̍k-te̍k)建立 (kiàn-li̍p)人類DNA (ê)核苷酸 (hu̍t-kam-sng)炎基對 (iâm-ki-tùi) (ê)序列 (sī-lia̍t) (sequence),以急 (í-kip) (chìn) (pō͘)辨別 (piān-piat)遺傳子 (ûi-thoân-chú)功能的 (kong-lêng-te̍k) (kap)物織的 (bu̍t-chit-te̍k)坐址 (chē-chí)

1984 () ()美國 (Bí-kok)政府 (chèng-hú)開始 (khai-sí)整理 (chéng-lí)進前 (chìn-chêng)設想 (siat-sióng) (lâi)設計 (siat-kè)計畫。 1990年計畫正式 (chèng-sek)發落 (hoa̍t-lo̍h), 2003年的時還布 (soân-pò͘)原城 (goân-sêng)