Jia̍t-lân-jia Siâⁿ

From Lohankhapedia
(Redirected from Ji̍at-lân-jia Siâⁿ)
Jump to navigation Jump to search
熱蘭遮城

熱蘭遮 (Ji̍at-lân-jia) (Siâⁿ)(熱蘭遮城荷蘭語: Fort Zeelandia), ()荷蘭 (O-lân)聯合 (Liân-ha̍p) (Tang)印度 (Ìn-tō͘)公司 (Kong-si) (ùi)西元 (se-goân)1624 ()開始 (khai-sí) (kiàn) (kàu)1634年完成 (oân-sêng) (ê)一座 (chi̍t-chō)城堡 (siâⁿ-pó)所知 (Só͘-chai) ()今仔日 (kin-á-ji̍t)安平區 (An-pêng-khu)歷史 (Le̍k-sú) (téng) (i) ()號做 (hō-chòe)Orange城 (荷蘭語: Fort Orange),安平 (An-pêng)城(安平城),台灣 (Tâi-oân)城 (台灣城)。

現在 (Hiān-chāi)這个 (chit-ê)所知,原來 (goân-lâi)的城與頸 (í-kēng) (chhun)少分 (chió-hūn)構造 (kò͘-chō)另外 (lēng-gōa)加添 (ke-thiⁿ) (chē) (hāng)後來 (āu--lâi)建築 (kiàn-tio̍k)規个 (kui-ê)地點 (tē-tiám) (hō͘)政府 (chèng-hú) () (chò)安平古堡 (Kó͘-pó) (安平古堡)。