Ji̍t-pún Chhiah-kun

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

日本 (Ji̍t-pún)赤軍 (Chhiah-kun) (日本赤軍 nihon-sekigun) ()1971 () (kàu)2001年 (kan)存在 (chûn-chāi) (ê)日本 (sin)左派 (chó-phài)團體 (thoân-thé) (kiam)武裝 (bú-chong)集團 (chi̍p-thoân) (I) ()日本 (kap)世界 (sè-kài)實行 (si̍t-hêng)革命 (kek-bēng)外動 (gōa-tāng) (chū)1970到1980年間發動 (hoat-tōng) (chē) (pái)武裝活動 (oa̍h-tāng)