Joa̍h-tang sî-kan

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
  咧實行熱冬時間
  捌實行熱冬時間
  毋捌實行熱冬時間

熱冬 (Joa̍h-tang)時間 (sî-kan) (ia̍h)下令 (hā-lēng)時間 () () (chò)日頭光 (ji̍t-thaû-kng)儉約 (khiām-iok)時間 (daylight saving time), () ()日頭 (Ji̍t-thaû) (khah) (chá)出來 (chhut--lâi) (hit) (kúi) (goe̍h) ()財代 (chāi-tē) (ê)標準 (piau-chún)時間 (tiâu)進前 (chìn-chêng)比論 (pí-lūn) (kóng)時價 (sî-kè) (kín)1點整 (tiám-chéng)按呢 (Án-ne)會得 (ē-tit)貼底 (tah-té)利用 (lī-iōng)日頭光,儉約能源 (lêng-goân)

台灣 (Tâi-oân)佇1945 (kaù)1961, 1974, 1975 (lóng) (ū)實行 (si̍t-hêng)熱冬時間。