Johann Bernoulli

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Johann Bernoulli

Johann Bernoulli (1667年 8月6 ji̍t – 1748年 1月1日) ()瑞西 (Sūi-se) (ê)數學家 (sò͘-ha̍k-ka) (I) (in)Bernoulli家族 (ka-cho̍k)內面 (lāi-bīn)活顯 (oa̍h-hiáⁿ)的數學家 (chi) (it)。伊特別 (te̍k-pia̍t)知名的 (chai-miâ--ê) (tùi)微積分 (bî-chek-hun)研究 (gián-kiù); 另外 (lēng-gōa) (koh)Leonhard Euler先生 (sian-siⁿ)