Karl 5-sè

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Karl 5世

(Sèng)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (ê)Karl 5 () (Karl V), () ()西班牙 (Se-pan-gâ)帝國Carlos 1世 (Carlos I), (i) ()1500 ()2 (goe̍h)24 (ji̍t)出世 (chhut-sì)1558年9月21 ji̍t過身 (koè-sin)。伊 (tùi)1516 (chiâⁿ) (chò)西班牙國王 (kok-ông); 1519年成做聖羅馬帝國皇帝 (hông-tè); 1556年退位 (thè-ūi)

Karl 5世是Habsburg王朝 (ông-tiâu) (chi̍t) (hūn),伊的勢力 (sè-le̍k)範圍 (hoān-ûi) (hâm)部分 (pō͘-hūn)西歐 (Se-au)中歐 (Tiong-au) (kap)南歐 (Lâm-au) (koh) (ū)西班牙的海外 (hái-goā)領土 (niá-thó͘)

1547年Habsburg支配的範圍。