Se-pan-gâ Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Spanish Empire Anachronous 0.PNG

Se

班牙 (pan-gâ)

帝國 (Tè-kok) (

西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): Imperio Español)

(á)

西班牙 (Se-pan-gâ)

殖民 (Si̍t-bîn)帝國 (西班牙語: Imperio colonial español)

()

世界 (sè-kài)

(siōng)

第一 (tē-it)

(phoe)

真正 (chin-chiàⁿ)

意義 (ì-gī)

(ê)

全球 (choân-kiû)帝國

(kap)殖民帝國

之一 (chi-it)

()

也是 (iā-sī)世界

歷史 (le̍k-sú)

(toā)的帝國之一,

()

認為 (jīn-ûi)

頭一个 (thâu-chi̍t-ê)

日不落 (ji̍t-put-lo̍h)帝國

歷史[edit]

16世紀 (sè-kí) (tiong)西班牙葡萄牙 (Phû-tô-gê)歐洲 (Au-chiu)環球 (khoân-kiû)探險 (thàm-hiám)佮殖民擴張 (khok-tiong)先驅 (sian-khu) (pēng) () (koh)海洋 (hái-iûⁿ)開拓 (khai-thok)貿易 (bō͘-e̍k)路線 (lō͘-soàⁿ)致使 (tì-sú)貿易繁榮 (hoân-êng),路線 (tùi)西班牙 (hoâiⁿ) (khoà)大西洋 (tāi-se-iûⁿ) (tio̍h)美洲 (bí-chiu),對 (ba̍k) (pìn) (ko)橫跨太平洋 (thài-pêng-iûⁿ)經菲 (keng-húi) (lu̍t) (khûn) (eh) (pián)F-a。西班牙征服 (cheng-ho̍k) (chiá)摧毀 (chhui-húi) (liáu)o (siⁿ) (te̍k) (khek) (ìn) (ka)帝國佮 () (ngá)文明 (bûn-bêng)並對 (pēng-tùi) (lâm)北美洲 (pak-bí-chiu) (phiàn)領土 (léng-thó͘)擁有 (ióng-iú)宣稱 (soan-chheng)彼个 (hit-ê)時陣 (sî-chūn) (pîn) ()經驗 (keng-giām)充足 (chhiong-chiok)海軍 (hái-kun),西班牙帝國稱霸 (chheng-pà)海洋; (pîn) ()京人 (kiaⁿ-lâng)訓練 (hùn-liān) (ū) (sò͘)步兵 (pō͘-peng)方陣 (hong-tīn) (Tercio) , (i)主宰 (chú-cháiⁿ)歐洲戰場 (chiàn-tiûⁿ)。西班牙佇16著17世紀 (keng)經歷 (keng-le̍k)伊的文化 (bûn-hoà)黃金 (n̂g-kim)年代 (nî-tāi)

16世紀中期 (tiong-kî)開始 (khai-sí),西班牙哈布斯堡 (Ha-pò͘-su-pó)王朝 (Ông-tiâu)利用 (lī-iōng)美洲採礦 (chhái-khòng)所得 (só͘-tek)金銀 (kim-gûn)取得 (chhú-tit) (khah) (chē)軍費 (kun-hùi) (í)應付 (èng-hù)佇歐洲佮北非 (pak-hui)長期 (tn̂g-kî)戰爭 (chiàn-cheng)。西班牙對1580 () (kiam) (pèng)葡萄牙帝國 (佇1640年失去 (sit--khì)) 開始,一直 (it-ti̍t)維持 (î-chhî)世上 (sè-siōng)大的 (toā--ê)帝國, (ti̍t)著19世紀喪失 (sòng-sit)美洲殖民地 (si̍t-bîn-tē) (chiong) (hō͘)伊對1640年代開始佇軍事 (kun-sū)經濟 (keng-chè) (liân) (hoan) ()波折 (pho-chiat)正當 (Chèng-tong)西班牙 (in)建立 (kiàn-li̍p)帝國仔面對 (bīn-tùi) (sin)稱國族 (chhèng-kok-cho̍k)困境 (khùn-kéng)痛苦 (thòng-khó͘)伊的 (I-ê)思想 (su-sióng) (ka)自然 (chū-jiân) (hoat)主權 (chú-koân)國際法 (kok-chè-hoat),戰爭佮經濟建構 (kiàn-kò͘)一寡上 (chi̍t-koá-siōng) (chá)現代 (hiān-tāi)思想。其有關 (iú-koan)思想學派 (ha̍k-phài)統稱 (thóng-chheng) (choè) (sat)拉曼卡 (la-bān-kha̍h)學派。怹甚至 (sīm-chì)懷疑 (hoâi-gî)帝國主義 (chú-gī)正統 (chèng-thóng)

西班牙佮對敵 (tùi-te̍k)國家 (kok-ka)繼續 (kè-sio̍k)鬥爭 (tò͘-cheng)引起 (ín-khí)領土,貿易佮宗教 (chong-kàu)衝突 (chhiong-tu̍t) (lóng)致使西班牙國力 (kok-le̍k)佇17世紀中 (ia̍p)開始滑落 (ku̍t-lo̍h)。佇地中海 (Tē-tiong-hái),伊佮奧西曼 (Ò-si-bān)帝國戰事 (chiàn-sū)頻繁 (pîn-hoân); 調洲 (tīau-chiu)大陸 (tāi-lio̍k)法國 (Hoat-kok)漸漸 (chiām-chiām) (piàn) (kah)強大 (kiông-tāi); 佇海外 (hái-goā),西班牙代先 (tāi-seng)佮葡萄牙競爭 (kēng-cheng),了後來 (āu-lâi)對手 (tùi-chhiú)包括 (pau-koat)英格蘭 (Eng-kek-lân)荷蘭 (Hô-lân)而且 (Jî-chhiáⁿ) (Eng),法, ()三國 (sam-kok)支持 (chi-chhî)海上 (hái-siōng)搶劫 (chhiúⁿ-kiap),西班牙佇其領土過渡 (koè-tō͘)動用 (tōng-iōng)軍力 (kun-le̍k)政府 (chèng-hú)貪污 (tham-u)針趨 (chim-chhu)嚴重 (giâm-tiōng)以及 (í-ki̍p)軍費致使經濟停頓 (thêng-tùn)最終 (choè-chiong)致使帝國的衰落 (soe-lo̍h)

1713年的 () 德咧支 (tek-leh-ki)和約 (hô-iok)予西班牙失去 (sit-khì)意大利 (Ì-tāi-lī)低地 (kē-toē)國家的剩餘 (sēng-û)領土,將其尾 (chiong-kî-boé)結束 (kiat-sok) (loh)歐陸 (au-lio̍k)帝國。西班牙了後 (liáu-āu)情況 (chêng-hóng)轉好 (tńg-hó)會使 (ē-sái) (kóng)是佇歐洲政治 (chèng-tī)一直 (chí)不過 (put-kò) (chi̍t)兩流 (nn̄g-lâu)國家。

毋過 (M̄-koh),西班牙一直維持並擴張其殖民帝國。阿就 (Á-tio̍h)了19世紀,半島 (poàn-tó)戰爭的 (chhiong) (kek)引起委內瑞垃 (úi-lāi-sūi-lah)巴拉圭 (pa-lá-kui)宣佈 (soan-pò͘)獨立 (to̍k-li̍p) (1811年) 。 (Toè)了後發生 (hoat-seng)革命 (kek-bēng)予西班牙喪失佇加勒 (ka-le̍k) () (hái)附近 (hū-kīn)的殖民地。西班牙帝國佇加勒比海 (Ka-le̍k-pí-hái) (西屬 (Se-sio̍k)古巴 (Kó͘-pa)佮西屬波多黎各 (Pho-to-lê-kok)) ,亞洲 (A-chiu) ( (sai) (sio̍k)菲律賓 (hui-lu̍t-pin)) 佮大洋洲 (Tāi-iûⁿ-chiu) (獅屬關島 (koan-tó)西 (sai)屬密 (chiok-bi̍t) () ()西亞 (se-a),西屬帛琉 (chiok-pe̍h-liû)佮西屬北馬 (pak-bé) ()a (la̍p)群島 (kûn-tó)) 攏保留 (pó-liû)相當 (siong-tong)濟的領土,直著1898年的美西 (Bí-se)戰爭。西班牙瓜分 (koa-pun)非洲 (hui-chiu)所得非常 (hui-siông) (siàu),包括西屬摩洛哥 (mô͘-lo̍k-ko),西屬幾內亞 (kúi-lāi-a)佮西屬 (soah) (ha) (lah)分別 (hun-pia̍t)直著1956, 68佮75年。 (Kàu)這馬 (chit-má)干焦 (kan-taⁿ)對佇 (uì-tī)北非沿岸 (iân-hoāⁿ)的加 () ()群島, (hiu) (ta̍t)梅利利亞 (mûi-lī-lī-a)其他 (kî-thaⁿ)主權地 (chú-koân-tē)猶閣 (iah-koh)隸屬地 (lē-sio̍k-tī)西班牙。