Tè-kok-chú-gī

From Lohankhapedia
(Redirected from Tè-kok chú-gī)
Jump to navigation Jump to search

帝國主義 (Tè-kok-chú-gī) ()1 (chióng)國家 (kok-ka) (ê)政策 (chèng-chhek)猶是 (iah-sī) (kóng)思想 (su-sióng)採取 (Chhái-chhú)這款 (chit-khoán)政策的國家,為著 (ūi-tio̍h) (beh)發展 (hoat-tián)本國 (pún-kok)民族主義 (bîn-cho̍k-chú-gī)文化 (bûn-hoà)宗教 (chong-kàu) (kap)經濟 (keng-chè)體系 (thé-hē)甚至 (sīm-chì)共提 (kāng-sî)是為著欲得著 (tit-tio̍h) (sin)領土 (léng-thó͘)天然 (thian-jiân)資源 (chu-goân)煎仔 (choaⁿ-á)透過 (thàu-koè)軍事 (kun-sū)手段 (chhiú-toāⁿ)積極滴 (chek-ke̍k-tek)侵略 (chhim-lio̍k)別个 (pa̍t-ê)民族 (bîn-cho̍k)佮國家。

這个 (Chit-ê)語詞 (gí-sû)玩底 (goán-té) (chí) (chū)19世紀 (sè-kí)中期 (tiong-kî)起鼓 (khí-kó͘) (chhú)移民 (î-bîn) (chò)主要 (chú-iàu)目的 (bo̍k-tek) (khì)侵占 (chhim-chiàm)殖民地 (si̍t-bîn-tē)行動 (hêng-tōng)毋過 (m̄-koh)這層 (chit-chân)歷史 (le̍k-sú)意義 (ì-gī)掠外 (lia̍h-goā),這个 () ()定定 (tiāⁿ-tiāⁿ) (hō͘) (lâng) (the̍h) (lâi) ()文學 (bûn-ha̍k) (tek) (iah)政治 (chèng-tī) (tek) (ê)楦大主義 (hùn-toā-chú-gī)修辭 (siu-sû)使用 (sú-iōng)

除去 (Tû-khì)一般 (it-poaⁿ)用法 (iōng-hoat)Vladimir Lenin因為 (in-ūi)殖民地 (koh)分割 (hun-koah) (só͘)造成 (chō-sêng)強國 (kiông-kok)中間 (tiong-kan)衝突 (chhiong-tu̍t)希望 (hi-bāng)聯合 (liân-ha̍p)共產主義 (kiōng-sán-chú-gī)革命 (kek-bēng)立場 (li̍p-tiûⁿ),佇1916 ()所寫 (só͘-siá)帝國主義 (Lūn)內短 (lāi-té) (ū)講著 (kóng-tio̍h) "成做 (chiâⁿ-chò)資本主義 (chu-pún-chú-gī)上權 (siōng-koân)階段 (kai-toāⁿ)的帝國主義",來討論 (thó-lūn)20世紀初期 (chho͘-kî) (kah)彼陣 (hit-chūn)的發展,總是 (chóng--sī) (ùi)蘇聯 (So͘-liân)幫敗 (pang-pāi) (taⁿ) (chiàu) (i)所講的濟濟 (chē-chē)問題 (būn-tê)設定 (siat-tēng) (ē)產生 (sán-seng)後果 (hiō-kó)得著成的 (chiâⁿ--ê)實在 (si̍t-chāi) (chin) (chió) () (lán) (teh)使用帝國主義這个語詞的 () (tio̍h) (chiaⁿ)注意 (chù-ì)伊佇Marx-Lenin主義 (chú-gī)ni̍h有伊特殊 (te̍k-sû)定義 (tēng-gī) (khah) ()