Charlemagne

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Charlemagne
Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
出世日 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
出世代 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
過身日 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。 表達錯誤: 認無標點符號 "["。
過身地 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
過身原怹 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
國籍 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
武語 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
會講 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
宗到 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
學位 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
母校 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
職業 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
風格 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
僱主 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
政黨 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
作品 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
配偶 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
囝如 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
家族 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
老爸 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
老母 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
兄弟姊妹 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Pang-bô͘:EditOnWikidata
Charlemagne denier Mayence 812 814.jpg

Charlemagne (747 ia̍h 748 ()4 (goe̍h)2 ji̍t – 814年1月28 (ji̍t)),或者 (he̍k-chiá) (kiò)Charles大帝 (Tāi-tè) ( (la)Carolus Magnus) (ia̍h)Charles 1 () (si)768年凱死 (khái-sí) (ê)Frank (lâng) (Ông) (chū)774年的Lombard人的王 (kap)自800年開始 (khai-sí)羅馬人 (Lô-má-lâng)皇帝 (Hông-tè) (I) ()西 (Sai)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok)滅亡 (bia̍t-bông)了後 (liáu-āu)西歐 (Se-au)地方 (tē-hng) (thâu) (chi̍t) (ūi)公認 (kong-jīn)的皇帝


Commons-logo.svg

Wikimedia Commons等的相關檔案: Carolus Magnus