Keng-hūi-tō͘

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

經緯度 (Keng-hūi-tō͘) (經緯度), () (thang) (kiò) (chò)地理 (tē-lí)座標系 (chō-piau-hē) (地理座標系) (ia̍h) ()地理座標 (chō-piau)系統 (hē-thóng) (地理坐標系統),是 ()荊豆 (keng-tō͘) (kap)緯度 (hūi-tō͘)組成 (cho͘-sêng) (ê) (chi̍t) (ê)座標系