Kiōng-hô Tóng (Bí-kok)

From Lohankhapedia
(Redirected from Kiōng-hô-tóng (Bí-kok))
Jump to navigation Jump to search
Republican Disc.svg

共和黨 (Kiōng-hô-tóng) (共和黨,英語: Republican Party) ()現代 (hiān-tāi)美國 (Bí-kok)2 (toā)政黨 (chèng-tóng) (ê)其中 (kî-tiong)1 (ê)1854 ()建黨 (kiàn-tóng)了後 (liáu-āu) (chiâⁿ) (kín) ()取代 (chhú-tāi)Whig (Tóng) (chò)反對 (hoán-tùi)民主黨 (Bîn-chú-tóng)的大 (tóng)Abraham Lincoln (thâu)1个共和黨則 (Kiōng-hô-tóng-chek)美國總統 (chóng-thóng)。現代的共和黨 (kiâⁿ)保守 (pó-siú) (kiam)新保守主義 (sin-pó-siú-chú-gī)