Koa-si

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

吻文 (Bún-bûn) (chí)1 (khoán)文體 (bûn-thé)其他的 (Kî-thaⁿ--ê)意思 (ì-sù) (chhiáⁿ) (khoàⁿ) (si) (區別易 (khu-pia̍t-ia̍h))

歌詩 (Koa-si)一般 (it-poaⁿ) (kóng) (si) (詩), ()詩詞 (si-sû) (ia̍h)詩作 (si-chok) ()文學 (bûn-ha̍k) (ê)1 (ê)款式 (khoán-sek) ()誠濟 (chiâⁿ-chē)所在 (só͘-chāi) (lóng) (ū)久長 (kú-tn̂g)傳統 (thoân-thóng)佇咧 (tī-leh)。 Si (tiāⁿ)倚韻 (oá-ūn) (嘛有詩 ()押韻的 (ah-ūn--ê)),內容 (loē-iông) (lâi)講,或是 (he̍k-sī) (siá)感覺 (kám-kak)感情 (kám-chêng),或是記錄 (kì-lio̍k)代誌 (tāi-chì) (kap)光景 (kong-kéng),佇濟濟 (chē-chē)所在佮時代 (sî-tāi),詩攏是 (chin)重要 (tiōng-iàu)的1 (lūi)文學作品 (chok-phín)

Si捷捷 (chia̍p-chia̍p) (í)感動 (kám-tōng)事情 (sū-chêng) (chò)中心 (tiong-sim)創作的 (chhòng-chok--ê) (koh)大部分 (toā-pō͘-hūn)的詩攏 ()散文 (sàn-bûn) (khah) ()致使 (tì-sú)比較 (pí-kàu) (ke)對重 (tùi-tiōng)表現 (piáu-hiān)手路 (chhiú-lō͘),嘛 (lán)佇詩ni̍h (ē)較捷 (khah-chia̍p)發現 (hoat-hiān)修辭 (siu-sû)技巧 (ki-khá)使用 (sú-iōng)

窮實 (Khêng-si̍t) (beh)啥款 (siáⁿ-khoán)作品是詩,啥款毋是 (m̄-sī)有時陣 (ū-sî-chūn)真oh掰會 (poé-hoē)。有的作品有倚韻,總是 (chóng--sī)算佇 (sǹg-tī)押韻 (ah-ūn)的散文,有的詩 (soah)無倚韻,毋過 (m̄-koh) (hō͘) (lâng)看做 (khoàⁿ-chò)是詩。

一般學者 (ha̍k-chiá) (ēng)作品內底 (lāi-té)詩質 (si-chit) ( 詩的性質 (sèng-chit) )--無,來判斷 (phoàⁿ-toàn) (che)作品是m̄是詩,毋過 () (kiò)學者 () "詩質 (si-chit)" 講予 (bêng)夠角 (kàu-kak)恐驚仔 (khióng-kiaⁿ-á)嘛無人講有 (lō͘)

詩的部類 (pō͘-lūi)[edit]

下跤 (Ē-kha)分類 (hun-lūi) (pēng)毋是講逐首 (ta̍k-siú)詩攏會用得 (ē-ēng-tit)歸屬 (kui-sio̍k)下面 (ē-bīn)獨獨 (to̍k-to̍k)一類 (chi̍t-lūi)比論講 (Pí-lūn-kóng), 1 (siú)詩, (i)可能 (khó-lêng)自由詩 (chū-iû-si),嘛仝時 (kâng-sî)口語詩 (kháu-gí-si)親像 (Chhin-chhiūⁿ)這款 (chit-khoán)情形 (chêng-hêng),咱 ()會當 (ē-tàng)口語 (kháu-gí)自由詩,抑文言 (bûn-giân)格律詩 (keh-lu̍t-si)的款式來叫怹 (kiò--in)

Si佇無仝 (bô-kâng)地區 (tē-khu)定定 (tiāⁿ-tiāⁿ)有無仝的固定 (kò͘-tēng)形式 (hêng-sek) (chhiūⁿ)日本 (Ji̍t-pún)就有haiku (俳句) 等等 (téng-téng)的濟濟格律詩體 (keh-lu̍t-si-thé)佇咧,所以 (só͘-í)下跤 (só͘)紀的 (kí--ê)並無齊全 (chiâu-chn̂g)

形式的部類[edit]

(Chiàu)描寫 (biô-siá)對象 (tùi-siōng) (hun)的部類[edit]

文字 (bûn-jī)文白 (bûn-pe̍h)來分[edit]

時代的部類[edit]

詩人 (Si-jîn)[edit]

下跤是一寡 (chi̍t-koá)重要的詩人:

詩的文化 (bûn-hòa)[edit]

漢詩[edit]

詳細請看: 漢詩

往過 (Éng-koè)吟詩 (gîm-si)是指共漢詩 (phoè) (khek) (chhiùⁿ)的意思,這款活動 (oa̍h-tōng),佇中國 (Tiong-kok)日本台灣 (Tâi-oân)或是別位 (pa̍t-ūi)屬佇 (sio̍k-tī)漢字 (Hàn-jī)文化區 (Bûn-hoà-khu)的所在,攏 (bat)時行 (sî-kiâⁿ)

印字 (Ìn-jī)技術 (ki-su̍t)普及 (phó͘-ki̍p)了後 (liáu-āu),誠濟詩的作品攏用活字 (oa̍h-jī)印版 (ìn-pán),嘛開始 (khai-sí)較濟 (khah-chē)公開 (kong-khai)朗讀 (lóng-tho̍k)詩作,抑是 (ia̍h-sī)配曲來唱。現此時 (Hiān-chhú-sî),嘛定有公開共詩朗讀或是配合 (phoè-ha̍p)音樂 (im-ga̍k)表演 (piáu-ián)的活動,比論 (pí-lūn)臺北市 (Tâi-pak-chhī)歌詩節 (Koa-si-cheh) (華語 (Hoâ-gí): 詩歌節),閣逐年 (ta̍k-nî)五月節 (gō͘-goe̍h-cheh)詩人 (cheh)攏是。

Pian-chi̍p tiong 這拋猶未有人寫。請鬥補充內容.