Koeh Chhiu-seng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Koeh Chhiu-seng.jpg

(Koeh)秋生 (Chhiu-seng) (郭秋生,1904 ()2 (goe̍h)18 ji̍t1980年8月19 (ji̍t)) ()台灣 (Tâi-oân) (ê)文學家 (bûn-ha̍k-ka) (i) (chi̍t) (ūi)台灣話文 (Tâi-oân-ōe-bûn)提倡者 (thê-chhiòng-chiá) ()文藝 (bûn-gē)雜誌 (cha̍p-chì)南音 (Lâm-im) (南音) (kap)台灣文藝協會 (Hia̍p-hōe)創辦仁 (chhòng-pān-jîn) (chit) (it)

參考 (Chham-khó)[edit]

  • 黃琪椿 (2005). "郭秋生". 線上台灣歷史辭典. 遠流出版事業/智慧藏學習科技. 
  • 臺灣新民報社, pian. (1937). 臺灣人士鑑. 呂靈石.