Kok-su

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
國書的致送

國書 (Kok-su) (國書) () (chi̍t) (ê)國家 (kok-ka) (hiòng)外國 (gōa-kok)派遣 (phài-khián)大使 (tāi-sài)或者 (he̍k-chiá)公使 (kong-sài) (ê)時陣 (sî-chūn) ()派遣 (kok)國家元首 (goân-siú)致送 (tì-sàng)接受 (chiap-siū)國元首的正式 (chèng-sek)外交 (gōa-kau)文件 (bûn-kiāⁿ)