Lâm-sek Su-thoân

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

藍色 (Lâm-sek)師團 (Su-thoân) (西班牙語 (Se-pan-gâ-gí): División Azul), ()觀風 (koan-hong) (ê)編成 (pian-sêng) ()包括 (pau-koat) (siat)西班牙 (Se-pan-gâ)軍隊 (Kun-tūi)會短 (ē-té)西班牙人 (Se-pan-gâ-lâng)志願 (Chì-goān)書傳 (Su-thoân) (División Española de Voluntarios), (kap)德國 (Tek-kok)軍隊下底 (ē-té)250步兵 (Pō͘-peng)師團 (德語 (Tek-gí): 250。 Infanterie-Division),是西班牙志願者 (chì-goān-chiá)第二次 (Tē-jī-chhù)世界 (Sè-kài)大戰 (Tāi-chiàn) (ūi)德國 (ùi)東部 (Tang-pō͘)戰線 (Chiàn-sòaⁿ)戰鬥 (chiàn-tàu) (ê)單位 (tan-ūi)