Liâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
遼 (青色)。

(Liâu) (漢字 (Hàn-jī): ; 916 () - 1125年),國號 (kok-hō)全名 (choân-miâ)號做 (hō-chòe) (Tāi) (大遼), ()一个 (chi̍t-ê) ()中國 (Tiong-kok)北方的 (pak-hong-ê)契丹 (Khè-tan)民族 (bîn-cho̍k)建立 (kiàn-li̍p) (ê)帝國 (tè-kok) ()號做契丹國 (Khè-tan-kok) (契丹國; 契丹大字 (Khè-tan-tōa-jī): 契丹國.png)。遼是一个重受的 (tiông-siū-ê)國家 (kok-ka)存在 (chûn-chāi)攏總 (lóng-chóng)210年。

916年3 (goe̍h)17 (ji̍t)埃律 (Ia-lu̍t)阿保機 (A-pó-ki) (耶律阿保機) 建國 (kiàn-kok)登基 (teng-ki)成做 (chiâⁿ-chòe)皇帝 (hông-tè)