Tè-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

底國 (Té-kok) ()元首 (goân-siú)皇帝 (hông-tè)抑是 (ia̍h-sī)女皇 (lú-hông) (ê)君主制 (kun-chú-chè)國家 (kok-ka)帝國 (Tè-kok)一般 (it-poaⁿ)所講的 (só͘-kóng-ê)領土 (léng-thó͘)曠闊 (khòng-khoah)人口 (jîn-kháu)眾多 (chèng-to)會當 (ē-tàng)支配 (chi-phòe) (kap)統治 (thóng-tī)濟濟 (chōe-chōe)民族 (bîn-cho̍k)強盛 (kiông-sēng)國家。