Mạc Tiâu

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Mạc (Tiâu) (越南語: Nhà Mạc) ()越南 (Oa̍t-lâm)歷史上 (le̍k-sú-siōng) (ê)王朝 (ông-tiâu)時間 (sî-kan) (tùi)1527 () (kàu)1592年。