Microsoft

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Microsoft公司
Native name
Microsoft Corporation
形態 公開公si
ISIN Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
航業 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Predecessor Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
創建年 Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
創建者s Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Defunct Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Successor Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
總部 One Microsoft Way
Redmond, Washington,
U.S。
復務地區
Worldwide
領導人物
Brands
Services
Revenue Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Total assets Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Total equity Increase US$118.3 billion[1] (2020)
願港人數
Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Pang-bô͘:Ill Lua 錯誤 於 package.lua 中的第 80 行:module 'Module:i18n' not found。
Divisions Xbox Game Studios
Pang-bô͘:Ill
網站 www.microsoft.com

Microsoft公司 (Kong-si) (NASDAQMSFT英語 (Eng-gú): Microsoft Corporation,簡稱 (kán-chheng)Microsoft, "Bî-nńg") () (choân)世界 (sè-kài)上大 (siōng-toā) (ê)電腦 (tiān-náu)軟體 (nńg-thé)公司,總部 (chóng-pō͘) ()美國 (Bí-kok), Washington (chiu), Redmond,佇2004 () (ū)超過 (chhiau-kòe)5萬的 (bān-ê)員工 (oân-kang) (I) (siōng)出名 (chhut-miâ)產品 (sán-phín)Microsoft Windows (Chit) (thò)軟體佇桌面型 (toh-bīn-hêng)電腦的市場 (chhī-tiûⁿ)占有率 (chiàm-iú-lu̍t)超過9 (siâⁿ)

歷史 (Le̍k-sú)[edit]

Bill Gates (kap)Paul Allen 2 (lâng)1975年創辦 (chhòng-pān)Microsoft,當時 (tong-sî)號做 (hō-chò)Micro-soft彼陣 (Hit-chūn)Gates拄拄 (tú-tú)20 (hòe), Allen 22歲。這 (keng)公司開發 (khai-hoat) (kiam) ()BASIC翻譯器 (hoan-e̍k-khì)頭起先 (thâu-khí-seng)顧客 (kò͘-kheh)是MITS Altair 8800這 (hêng)電腦的製造 (chè-chō)公司。

參照 (Chham-chiàu)[edit]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "FY21 Q4 - Press Releases - Investor Relations - Microsoft". Microsoft Investor Relations. Microsoft. 
  2. "Facts About Microsoft". October 23, 2014. August 7, 2021 khòaⁿ--ê.