Milano Kong-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Milano公國 (Kong-kok) ()卡早 (khá-chá) ()Italia北部 (pak-pō͘)神聖 (Sîn-sèng)羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (ê)一个 (chi̍t-ê)構成國 (kò͘-sêng-kok) (In)佇1395 ()創立 (chhòng-li̍p)代先 (tāi-seng) (hâm)26 (ê) (chng) (kiam)Padan平埔 (Pêⁿ-po͘) (óa)Montferrat山地 (soaⁿ-tē)東爿 (tang-pêng)大片 (tōa-phìⁿ)炒地 (chhá-tē)所在 (só͘-chāi)