RNA kan-gāi

From Lohankhapedia
(Redirected from RNA kan-jiáu)
Jump to navigation Jump to search

RNA干礙 (kan-gāi) (RNA interference, kán-siáRNAi) ()1 (chióng)近來 (kīn-lâi)發現 (hoat-hiān) (ê)分子 (hun-chú)機制 (ki-chè)會當 (ē-tàng)解說 (kái-soeh)後轉錄 (āu-choán-lio̍k)基因 (ki-in)消音 (siau-im) (post transcriptional gene silencing) 的現象 (hiān-siōng)以早 (Í-chá)植物學 (si̍t-bu̍t-ha̍k) (ka)發見 (hoat-kiàn)加添 (ke-thiⁿ)1 (ê)基因的 (gia̍h) (put)tàn ()加強 (ka-kiông) (i)表達 (piáu-ta̍t) (expression), (soah)顛倒 (tian-tò) (ē) ()月華 (jio̍k-hoà)後來 (Āu--lâi) (chiah)了解 (liáu-kái)相調 (siang-tiâu)RNA (dsRNA) 會當干礙序列 (sū-lia̍t) (sequence) 欲仝 (beh-kâng) (homologous) 的基因的表達。

RNA干礙過程 (kòe-têng)觀建 (koan-kiàn)siRNAmiRNA嘛有 (mā-ū)類似 (lūi-sū)功能 (kong-lêng)

法建 (Hoat-kiàn)RNA干礙的Andrew Fire (kap)Craig Mello ()2006 () (siū) (pan)Nobel醫學 (I-ha̍k) (Chióng)