Siong-siā

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Marubeni 商社的本社。

商社 (Siong-siā) (商社 syôsya) ()日本 (Ji̍t-pún) (sek) (ê)貿易商 (bō͘-e̍k-siong) (ū)經營 (keng-êng)固定 (kò͘-tēng) (chió) (khoán)商品 (siong-phín)全文 (choân-bûn)商社 (kap)經營 (chē)無仝 (bô-kâng)商務 (siong-bū)總閤 (chóng-ha̍p)商社 (téng)區分 (khu-hun)

"商社" (chi̍t) ()原底 (goân-té)日語 (Ji̍t-gí) (tùi)英語 (Eng-gí)company翻譯 (hoan-e̍k)