Tâi-oân Bîn-pò

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
臺灣民報 代157號

臺灣 (Tâi-oân)民報 (Bîn-pò) (臺灣民報) ()台灣 (Tâi-oân)日本 (Ji̍t-pún)時代 (sî-tāi) (ê) (chi̍t) (hūn)報紙 (pò-choá); 前身 (chiân-sin)臺灣青年 (Chheng-liân)雜誌 (cha̍p-chì)臺灣民報名講 (miâ-kóng)臺灣人 (Tâi-oân-jîn)唯一 (ûi-it) (chi)言論 (giân-lūn)機關 (ki-koan) (臺灣人唯一之言論機關)。