Tâi-oân Kiōng-sán Tóng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
區別 (Khu-pia̍t): 2008 ()立案 (li̍p-àn) (ê)仝名 (kâng-miâ)政黨 (chèng-tóng) ()台灣 (Tâi-oân)共產黨 (Kiōng-sán-tóng) (2008年)

台灣共產 (Kiōng-sán) (Tóng) (漢字 (Hàn-jī): 台灣共產黨),1928年4 (goe̍h)5 ()上海 (Siōng-hái)成立 (sêng-li̍p) ()開始 (khai-sí)屬於 (sio̍k-î)日本 (Ji̍t-pún)共產黨的 "臺灣 (Tâi-oân)民族 (Bîn-cho̍k)支部 (Chi-pō͘)"。第三 (Tē-saⁿ)國際 (Kok-chè)1931年 () (i)地位 (tē-ūi)提昇 (thê-seng) (chò)黨,直接 (ti̍t-chiap)屬於第三國際 (Tē-saⁿ-kok-chè)