Tô (Hûi)

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

() () 抑是 (a̍h-sī)陶器 (tô-khì) (陶器) () (hûi) (ê)一種 (chi̍t-chéng)相成 (Sio-siâⁿ)溫度 (un-tō͘)相對 (siong-tùi) (khah) ()吸水率 (khip-chúi-lu̍t) (koân)