Hûi

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

(Hûi) () ()叫做 (kiò-chòe)陶瓷 (tô-chû) (陶瓷), () () () (kah) (chû) () (ê)統稱 (thóng-chheng)

分類 (Hun-lūi)[edit]

按照 (àn-chiàu)無仝 (bô-kâng)材質 (châi-chit)用土 (ēng-tō͘)去行 (khì-hêng)等等 (téng-téng) (ū)無仝的分類。

用度 (Ēng-tō͘)分類[edit]

材質分類[edit]

無仝的材質,無仝的燒成 (sio-siâⁿ)溫度 (un-tō͘)相出來 (sio--chhut-lâi)的是 ()sâng的肥,有無sâng的用土。主要 (Chú-iàu)下跤 (ē-kha) (kúi) (chéng):

  • 白肥 (Pe̍h-hûi) (白硘): 白肥是傳統 (thoân-thóng)高品質 (ko-phín-chit)的肥,主要用來 (ēng-lâi) (chò)佛像 (pu̍t-siōng),茶具,碗,盤,等等的高級 (ko-kip)工藝品 (kang-gē-phín) (kah)日用品 (ji̍t-ēng-phín)的。燒成溫度 (koân)
    • 高溫肥 (Ko-un-hûi) (高溫硘): 燒成溫度攝氏 (Liap-sī)1300 (tō͘)以上 (í-siōng),用來 (sio)高級工藝品。
    • 張溫肥 (Tiong-un-hûi) (中溫硘): 燒成溫度 ()1230 (kàu)1300度之間 (chi-kan),主要用來做馬克杯 (má-khek-poe),盤,茶具等等。
  • 紫砂 (Chí-sa) (紫砂)
  • 輕七肥 (Khin-chhit-hûi) (輕質硘): 輕質瓷 (Khin-chit-hûi)簡稱 (kán-chheng)輕織 (khin-chit),是 (ēng)輕職頭 (khin-chit-thô͘) (輕織白雲頭 (pe̍h-hûn-thô͘)) 燒成的肥,算是 (sǹg-sī)陶器 (tô-khì),是後壁 (āu-piah)出現 (chhut-hiān)的,主要用來生產 (seng-sán)季節性 (kùi-chiat-sèng)促銷 (chhiok-siau)禮品 (lé-phín)的肥。燒成溫度1080度。
  • 重質瓷 (Tāng-chit-hûi) (重質硘): 動質瓷 (Tāng-chit-hûi),簡稱動織 (tāng-chit),是用動職頭 (tāng-chit-thô͘) (動織白雲頭) 燒成的肥,燒成溫度 ()輕職頭權10度左右 (chó-iū)
  • 紅頭肥 (Âng-thô͘-hûi) (紅塗硘): 是用紅塗 (âng-thô͘)燒成 (sio-sêng)的肥,主要是用來生產茶具,花盆 (hoe-phûn),等等。可以 (Khó-í)模仿 (bô͘-hóng)紫砂的效果 (hāu-kó)

有名 (Ū-miâ)的陶瓷生產地 (Seng-sán-tē)[edit]