Tāi-oa̍t

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

大越 (Tāi-oa̍t) (漢字 (Hàn-jī): 大越; 國語字 (Kok-gú-jī): Đại Việt) ()越南 (Oa̍t-lâm) ()1054 () (chì)1804年 (só͘)使用 (sú-iōng) (ê)正式 (chèng-sek)國號 (kok-hō)。 1054年,李朝 (Lí-tiâu) ()3 (tāi)皇帝 (hông-tè)聖宗 (Sèng-chong) (chiong)國號 (ùi)大瞿越 (Tāi-kû-oa̍t) (大瞿越) (kái) (chò)大越以來 (í-lâi)落尾 (lo̍h-bóe)陳朝 (Tân-tiâu) (kap)黎朝 (Lê-tiâu)等等 (téng-téng)朝代 (tiâu-tāi) () (lóng)沿用 (iân-iōng)這个 (chit-ê)國號; 其中 (kî-tiong)加但 (ka-nā)1400年胡朝 (Ô͘-tiâu)時代 (sî-tāi) (bat)改做大虞 (Tāi-gû) (大虞)。不過 (Put-kò)中國 (Tiong-kok)日本 (Ji̍t-pún)濟濟 (chē-chē) (Tang)亞州 (A-chiu)國家 (kok-ka) (khah)普遍 (phó͘-phiàn) (iōng)安南 (An-lâm) (安南) 佮交趾 (Kau-chí) (交趾) (lâi)稱呼 (chheng-ho͘)佇越南的政權 (chèng-koân)。大越的君子 (kun-chú)嘛攏接受 (chiap-siū)中元 (Tiong-goân)皇帝冊封 (chhek-hong)號做 (hō-chò)安南王 (An-lâm-ông) (安南王)。