Texas Kiōng-hô-kok

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

Texas共和國 (Kiōng-hô-kok) ( (eng)Republic of Texas; 西 (se)República de Tejas) () (Pak)美洲 (Bí-chiu)較早 (khah-chá) (ê)一个 (chi̍t-ê)主權 (chú-khoân)國家 (kok-ka) (In) ()1836 ()3 (goe̍h)2 (ji̍t)建立 (kiàn-li̍p), 1846年2月19日加入 (ka-ji̍p)美國 (Bí-kok) (chò)聯邦 (liân-pang) (chi̍t) (chiu)

(Pún) (kok)原底 (goân-té)MexicoTejas (séng),怹經過 (keng-kòe)1836年Texas革命 (Kek-bēng) (tùi) (goân) (sio̍k)國家獨立 (to̍k-li̍p)戰爭 (Chiàn-cheng)佇kân年4月21結束 (kiat-sok)毋過 (m̄-koh)Mexico拒絕 (kī-choa̍t)承認 (sêng-jīm)伊的 (i-ê)獨立地位 (tē-ūi)雙方 (siang-hong)一直 (it-ti̍t) (kàu)1840年代 (nî-tāi) (iáu) (koh)不時 (put-sî)衝突 (chhiong-tu̍t)