Thomas de la Hoz

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Thomas de拉Hoz

Thomas de (la)Hoz (1879 ()12 (goe̍h)31 ji̍t1949年1月6 (ji̍t)西班牙 (Se-pan-gâ) (ê)Dominica (Hōe)天主教 (Thian-chú-kàu)神爸 (sîn-pē) (I) ()1921年 (hong) (phài)台灣 (Tâi-oân) (chò)教區長 (kàu-khu-tiúⁿ), 1932年 (khì)Takamatu (高松) 教區 (kàu-khu), 1941年 () (tńg)台灣, 1949年佇台灣過身 (kòe-sin)

參考 (Chham-khó)[edit]

  • 大國督 (1941). 臺灣カトリック小史. 杉田書店. 
  • "Father Thomas de拉Hoz, O.P." Catholic-Hierarchy. David M。 Cheney. 2013-01-18 khòaⁿ--ê.