Tiān-sìn

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

電信 (Tiān-sìn) (英語 (Eng-gí): telecommunication) ()經過 (keng-kòe)一定 (it-tēng) (ê)田自 (tiân-chū)系統 (hē-thóng) (thoân) (sàng) (kok) (khoán)資訊 (chu-sìn)技術 (ki-su̍t)