Tiberius

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search
Tiberius Picto infobox prétendant à un trône.png
羅馬帝國皇tè
Tiberius palermo.jpg
Tiberius
羅馬帝國皇tè
在位 14年 – 37年
前任 Augustus
繼任 Caligula
Phoè-ngó͘ Vipsania Agrippina
王色 Julius-Claudius王朝
出世 前42年11月16日
過身 37年3月16日

Tiberius Caesar Augustus (chiân 42年 11月16日 – 37年 3月16日) ()羅馬 (Lô-má)帝國 (Tè-kok) (ê)皇帝 (hông-tè)載為 (chāi-ûi)期間 (kî-kan)是14 () (kàu)37年。