Tiong-Ji̍t Chiàn-cheng

From Lohankhapedia
Jump to navigation Jump to search

中國 (Tiong-kok)抗日 (Khòng-ji̍t)戰爭 (Chiàn-cheng) (中國抗日戰爭), () (kiò) (choè)八年 (Peh-nî)抗戰 (Khòng-chiàn) (八年抗戰), ()中華 (Tiong-hoâ)民國 (Bîn-kok) ()1937 () (kàu)1945年反抗 (hoán-khòng)大日本 (Tāi-ji̍t-pún)帝國 (Tè-kok)侵略 (chhim-lio̍k) (ê)戰爭。